Mau Melek Hukum seperti Najwa Shihab? Pilih Jurusan Ilmu Hukum